Archív akcí

Výroční zpráva za rok 2009
Datum: 21.01.2010

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 22.1.2010

Zpráva o činnosti odboru KČT ?umperk

O KČT ?umperk se rozrostl o 9 členů. V roce 2009 čítal 175 členů.
Z tohoto počtu bylo:
- juniorů do 26 let: 11 (počet se nezměnil)
- členů ve věku do 55 let: 26, (méně o 11)
- členů ve věku seniorském vč. invalidních důchodů: 138. (Pozn.: Průměrný věk na?ich členů v roce 2009 činil 61 let.
Rodinnou známku jsme vyřizovali: 2 rodinám.

1. Turisticko poznávací akce pro členy KČT i dal?í zájemce:
? Novoroční výstup na Háj. 33. ročník 1.1.2009 se vydařil, na vrchol dorazilo 866 účastníků, v akci Novoroční čtyřlístek jsme získali 7102,- Kč na značení turistických cest pro hendikepované.
? 20. ročníku ?umperské zimní 50 22.2. se účastnilo 108 turistů.
? 2.ročníku pochodu Za Huzovským ?kopkem se zúčastnilo 75 turistů, odbor podpořil konání pochodu jednak dvěma vycházkami, vedenými Hanou Závodnou a Mirkem Hrubou.
? 16.ročník Memoriálu Josefa Janků ? Po ?umperském psaníčku. Počasí tentokrát zdaleka nebylo ideální, i přes to pro?lo 99 účastníků trasami, které pro loňský ročník upravil Vojta Krejčí tak, aby bylo mo?no uspořádat ?ivou kontrolu v Novém Malíně. Patří mu za to pochvala, stejně jako Christianovi Kormendy a Pepovi Krausovi a v neposlední řadě Hance Gronychové, která zajistila prostory i sponzorský dar pekárny PENAM.
? Vět?í část kilometrů jsme ale na?lapali díky pravidelným vycházkám. Ze statistiky revizora Honzy Fričara: Celkem jsme uskutečnili 94 vycházek, které se konaly převá?ně v sobotu nebo v neděli, v men?ím měřítku také středu. Těchto akcí se zúčastnilo 1529 účastníků. Průměrná účast na akci byla 16 turistů.
Celkově jsme na?lapali na těchto akcích 1 174 km. Průměrná délka vycházky byla 12.5 km.
V dopravě jsme vyu?ívali v 62% vlak v 19% byla pou?ita kombinovaná doprava vlak/autobus a jen v 15% jsme pou?ili výhradně autobusu.
Pochodovali jsme za ka?dého počasí. Jen v 15% nám počasí výslovně nepřálo, 44% bylo počasí překrásné.
Pokračovaly mimořádné vycházky za poznáním města pod vedením odbornice na slovo vzaté - Jitky ?táblové
? Nastala nová tradice díky úspě?né akci p.Jiřiny Skřivánkové ? MD? u kostelíčka.
? Navázány kontakty s ústavem sociální péče Paprsek Ol?any a skupina členů KČT uspořádala ji? několik úspě?ných společných akcí.

? Na organizaci vycházek se podíleli tito vedoucí: Jan Aust, Jan Skokan, Vlastík Zenáhla, Roman Zajíc, Honza Fričar, Jitka Sedláková, Mí?a ?ajnohová, Slávka Krejčí, Mirek Hruba, Hana Krausová, Hana Závodná, Jiřina Skřivánková, Zdena Daňková a vloni ji? téměř pravidelně také ná? host Jitka ?táblová.
? Děkuji pořadatelům, vedoucím akcí i vám v?em, kteří se akcí účastníte a to nehledě na roční období, počasí i věk.

2. Zájezdy v roce 2009
Kutná Hora - Hana Závodná + průvodce - Jitka ?táblová 26.4.
Onřejovice pochod Za krásami Zlatohorska 8.5. pod vedením Aleny ?am?ulové a Jiřiny Skřivánkové
Zájezd vlakem Týden na Vala?sku se konal 17.-23.5. pod vedením Bohunky Sinčákové
Chorvatsko na ostrov Raab zájezd vedený Jiřinou Skřivánkovou a Zdenou Daňkovou
A? na konec světa 27.6. ? Mirek Hruba
Přelom srpna a září ? Týden ve Vysokých Tatrách pod vedením Bohunky Sinčákové
Náchodsko 26 ? 28.9. vedly Zdena Daňková a Jiřina Skřivánková
Účast 5 na?ich členů v delegaci města na oslavy 10.výročí partnerství ?umperka a Bad Hersfeldu ? během pobytu proběhla jednání, související s přípravou zájezdu KČT v r.2010leto?ním roce.


3. Činnost rozhledny:
Mezi významné aktivity odboru patří na?e starost o provoz rozhledny Háj pro veřejnost. Přiná?í nám jednak příjmy, které pomáhají při financování na?í činnosti a současně přispíváme nemalou měrou k atraktivitě na?eho města a okolního regionu.
Po celý rok probíhaly slu?by na Háji dle rozpisu. Zaji?tění přístupu na rozhlednu je významným a organizačně velmi velice náročným úkolem na?eho odboru. Jarní úklid proběhl v dubnu. V?em, kteří se na úklidu samotné rozhledny, ale i okolí podíleli. Zásobování rozhledny probíhalo díky pomoci Michala Merty a terénního auta, které kromě rozhledny zásobuje také krmelce v okolí Háje.

Ostatní
Informace o činnosti odboru KČT:
- Během roku jsme se v na?em turistickém odboru také přidali k výzvě města ?umperk, které připravuje publikaci o dějinách sportu. Vznikl text, který jsme se sna?ili konzultovat s největ?ím mno?stvím pamětníků. V současné době se blí?í uzávěrka textů, město ale předpokládá čas na připomínky veřejnosti, proto prosím v?echny, kteří by mohli zkontrolovat úplnost textu, který jsme připravily s Jiřinou Skřivánkovou, aby tak učinili a připomínky nám sdělili. V?echny texty navr?ené pro knihu sportovními oddíly budou k dispozici u tiskové mluvčí. Text KČT bude ulo?en ve vinotéce u Krausů.
- Společenský večer Ukládání pohorek se uskutečnil 5.12. loňského roku. Tradiční společenský program doplnila módní přehlídka klobouků z dílny Hany Krausové.
- Výbor odboru KČT ?umperk pracoval ve slo?ení: Čípová Marta, Daňková Zdeňka, Juříček Vladimír, Krausová Hana, Krejčí Vojtěch, Malaníková Olga, Novotná Antonie, Skřivánková Jiřina, Sedláková Jitka, ?am?ulová Alena, Závodná Hana, tedy 11 členů, scházel se 1x měsíčně. Schůzí výboru se také pravidelně účastnil zástupce revizní komise Honza Fričar. Koncem roku jsme kooptovali do výboru dal?í členku ? Mí?u ?ajnohovou, která má mimo jiné za úkol udr?ovat kontakt s médii a posílat zprávy o na?ich akcích do tisku.
- Informace členům i veřejnosti se sna?íme poskytovat prostřednictvím vývěsky na ul.17.listopadu a webových stránek na adrese www.kctsumperk.cz.