Archív akcí

Výroční zpráva za rok 2010
Datum: 27.01.2011

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 22.1.2010

Zpráva o činnosti odboru KČT Šumperk

O KČT Šumperk čítal v roce 2010 168 členů.
Z tohoto počtu bylo:
- juniorů do 26 let: 7 (- 4)
- členů ve věku do 55 let: 22, (- 4)
členů ve věku seniorském vč. invalidních důchodů: 139
Rodinnou známku jsme vyřizovali: 2 rodinám, počty jsou v jednotlivých kategoriích obsaženy.

1. Turisticko poznávací akce pro členy KČT i další zájemce:

• Novoroční výstup na Háj. 34. ročníku 1.1.2010, se účastnilo 566 účastníků, v akci Novoroční čtyřlístek jsme získali 6035,- Kč na značení turistických cest pro hendikepované. Ti, kteří se odhodlali vyrazit do mlhy, měli příležitost zažít nádhernou inverzi přímo na cestě.
• 21. ročníku Šumperské zimní 50 22.2., který se konal za velmi nepříznivého počasí (oblena) se účastnilo 98 turistů.
• 3.ročníku pochodu Za Huzovským škopkem se zúčastnilo 94 turistů, což je nárůst opr.předchozímu a to i přes nepříliš dobré počasí.
• 17.ročník Memoriálu Josefa Janků – Po šumperském psaníčku. Počasí tentokrát zdaleka nebylo ideální, i přes to prošlo 97 účastníků trasami předchozího ročníku, které vedly přes živou kontrolu v Novém Malíně.
• Novou akcí byly Pradědovy letokruhy, které jsme uspořádali ve spolupráci s DDM Vila Doris s cílem náležitě oslavit novou sbírku básní naší kamarádky Míši Šajnohové a zároveň oprášit záměr DDM pořádat koncerty na horách. Setkání 26.6. na Paprsku se účastnilo dle naší statistiky minimálně 310 účastníků, ale skutečnost byla ještě vyšší a celá akce měla tak příznivý ohlas, že jsme se rozhodli vyhlásit další ročník.


Rozhodující část činnosti odboru tvoří ale stále turistické vycházky.
Ze statistiky našeho revizora a jednoho z neúnavných cvičitelů Honzy Fričara vyplývá, že jsme jich uskutečnili v roce 2010 celkem 100. Účastnilo se jich 1245 turistů a bylo našlapáno minimálně 1649 km. Průměrná délka pochodu tak vychází cca na 16 km. Průměrná účast na jednotlivé akci vychází na 13 turistů. Mezi tradičně nejpočetnější je účast na předvánoční zdobení stromečku, které již desátým rokem doprovází zpěvy koled v doprovodu Slávky Krejčí. Vloni ale nejvíc účastníků dorazilo na MDŽ na kostelíčku. 96 účastníků nejen z našeho O KČT svědčí o tom, že zdaleka nejde o recesistickou vycházku. Po prvním ročníku, kdy v kostelíčku zazněly pověsti, byli loňským tématem poustevníci jako takoví i konkrétně ti, kteří se na kostelíčku zdržovali.

Ve většině případů, a to v 69% nás vezl na turistické akce vlak a v 25% autobus nebo autobus ve spojení s vlakem, což umožnilo maximálně využít In-karet, kterých vlastní většina našich členů.

A jak nám přálo počasí?
• Podle hlášení vedoucích vycházek bylo jen ve 29% vysloveně hezké (předchozí rok to bylo 44%) a ve 14% nám počasí výslovně nepřálo.

2. Autokarové zájezdy v roce 2010

Za židovskými památkami – ved. Jiřina Skřivánková a Jitka Štáblová – duben + říjen ve spolupráci s Klubem důchodců
Chrudimsko - Mirek Hruba – 15.5.
Paprsek – v rámci akce Pradědovy letokruhy 26.6.
Bad Hersfeld a České Švýcarsko červenec – Jiřina Skřivánková, Zdena Daňková
Vysoké Tatry – září Eliška Winklerová, Jiřina Skřivánková

Vícedenní zájezdy vlakem do Harrachova v Krkonoších, Hostýnských vrchů a Českého Švýcarska vzorně organizovala pro skupiny zájemců Bohunka Sinčáková.

3. Činnost rozhledny:
Po celý rok probíhaly služby na Háji dle rozpisu. Zajištění přístupu na rozhlednu je významným a organizačně velmi velice náročným úkolem našeho odboru. I zde je třeba poděkovat za Vaši obětavost se kterou služby na rozhledně držíte.
Nevětší počet služeb odsloužili: Zdeněk a Hanka Směšní, Jitka Sedláková, Anička Kašpárková, Mirka Bahounková, Vojta Krejčí.
- Jarní úklid proběhl v dubnu. Vloni se podařilo v dalším kroku i vymalovat vestibul.

Ostatní informace o činnosti odboru KČT:
-
- Výbor odboru KČT Šumperk pracoval ve složení: Čípová Marta, Daňková Zdeňka, Juříček Vladimír, Krausová Hana, Krejčí Vojtěch, Malaníková Olga, Novotná Antonie, Skřivánková Jiřina, Sedláková Jitka, Šajnohová Míša, Šamšulová Alena, Závodná Hana, tedy 11 členů, scházel se 1x měsíčně. Schůzí výboru se také pravidelně účastnil zástupce revizní komise Honza Fričar. Scházel se 1 x měsíčně kromě prázdninového období na DDM Vila Doris.
- Informace členům i veřejnosti se snažíme poskytovat prostřednictvím vývěsky na ul.17.listopadu a webových stránek na adrese www.kctsumperk.cz. Obojí obětavě doplňuje Vojta Krejčí. Děkuji všem, kteří mu fotky z akcí posíláte.
- Kromě činnosti uvnitř odboru KČT řada z Vás absolvuje akce pořádané jinými turistickými odbory, plní záznamníky, výkonnostní odznaky a pod. Je škoda, aby tato Vaše aktivita nebyla dokumentována, proto jsme se dohodli, že ji bude evidovat Vladimír Juříček. Prosíme o Vaše zprávy o tom, co se Vám kde podařilo, zkušenosti při plnění atd.
Plán na rok 2011:

V roce 2011 se koná EURORANDO, tématem jsou pochody k pramenům řek. Do této akce se připojuje i náš odbor.
 Pravidelné vycházky dle plánu, který máte k dispozici na období leden – duben a bude nadále zpracováván jednotně pro celý odbor. Plán je vyvěšen na našich webových stránkách, je uložen tak, že je možné si jej stáhnout a vytisknout. Je možné jej získat na vycházkách a informačním centru.
 Služby na rozhledně Háj podle rozpisu. Rozpis služeb je nyní uveden také ve vývěsce. Na VČS je k dispozici u prezence. Velmi prosím ty, kteří ještě nemají zkušenosti, ale byli by ochotni zaučit se do služeb na Háji o kontakt. Rozhledna je v provozu již 15 let a tým služeb je nezbytně nutné doplnit o další dobrovolníky. Z organizačních důvodů současně prosíme o uvedení telefonního kontaktu všech, kteří se ke službám na Háji hlásí.
 Seznam kontaktů vede Vojta Krejčí, prosím zkontrolujte a pokud možno dopište. Kdo má e-mail, prosím, sdělte i svoji elektronickou adresu. Prosíme o pomoc při zajišťování služeb. Nutně potřebujeme nové členy pro služby na Háji, zaškolení snadno absolvujete u některé z předchozích služeb. Prosím, zapište si termín a pokud jste noví, předem se ohlaste buď u mně nebo se s někým dohodněte.


Pochody pro veřejnost
 Šumperská zimní 50 22.ročník 19.2.2011 – start. DDM Vila Doris, pochod po trasách loňského roku.
 25.6. se bude konat na Paprsku druhý ročník akce Pradědovy letokruhy.
 4.roč. pochodu za Huzovským škopkem se bude konat 3.9.
 18.roč. pochodu Po šumperském psaníčku 1.10. bude spojen s oslavami 15.výročí otevření rozhledny na Háji


Zájezdy:
 30.4. K pramenu Odry. Jednodenní zájezd na ústřední akci Eurorando oblasti Olomoucký kraj ve Velké Újezdu. J.Skřivánková
 15.5. k pramenům Kladské Nysy Z.Daňková
 10.6. Francouzská Riviéra – J.Skřivánková
 25.6. Pradědovy letokruhy + křest historie KČT Šumperk
 Česká Kanada – vlakem – Bohunka Sinčáková
Ostatní: publikace o historii KČT Šumperk. Kniha o sportu bude vydána v letošním roce. Vzhledem k rozsahu bude velmi nákladná.
Zkusíme proto vydat separát – historii KČT Šumperk. Již zpracovaný text , který jste někteří vloni připomínkovali, bude doplněn o fotografie, ukázky starších dokumentů, ev. další dokumenty. Prosíme o zajímavé fotografie nebo další dokumenty - které můžete zapůjčit na shůzi výboru 8.2. v 16 hod., na zimní 50, předat Jiřce Skřivánkové, Vojtovi Krejčímu nebo mně . !na zadní straně nutno označit majitele + napsat popisku – kdo, kde a kdy je zobrazen. Předpokládaná cena publikace se bude odvíjet od nákladu. Zkusíme grant, ale i takto bude minimálně 100 Kč. Zájemci můžete se napsat na subskripčním listu, který je u prezence.


V roce 2012 se bude konat Letní sraz turistů ve Starém městě, který budou pořádat O KČT Uničov a Šumperk. Již letos budou probíhat intenzívní přípravy. Doufáme, že se nám i z našeho odboru podaří zajistit pořadatele a pomocníky při této náročné akci.

Plán není dogma. Jak bývá zvykem spíš nějaké akce přibudou. Budeme rádi za Vaše náměty a samozřejmě za pomoc při případné organizaci. Pokud během roku do plánu nějaká akce přibude, příp.dojde ke změně, budeme Vás informovat prostřednictvím webu a na vývěsce.
Pozn. Výrazně přibylo e-mailových adres. Prosím, sdělte Vaše adresy u prezence nebo Vojtovi Krejčímu. Budeme Vás potom moci o klubovém dění informovat.

Kromě vlastních akcí odboru počítáme s účastí skupin zájemců na dalších akcích KČT v okolí i dalších v různých koutech ČR jako je Pětilistá Růže nebo Poslední puchýř.

Šťastnou cestu rokem 2011